Vår verksamhet

Genova Property Group, Genova, är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Storstockholm och Uppsala. Verksamheten drivs inom två områden - långsiktig fastighetsförvaltning samt bostadsproduktion av attraktiva bostads- och hyresrätter.

2006 grundas Genova Property Group, Genova, då som ett fastighetsbolag med en mindre fastighetsportfölj. Sedan dess har ett stabilt och diversifierat bestånd av förvaltningsfastigheter och bostadsbyggrätter byggts upp via förvärv och egen utveckling, i dag med ett fastighetsvärde överstigande 1,6 miljarder kronor. Samtidigt har Genova genomfört ett flertal nybyggnadsprojekt med bostäder och samhällsfastigheter.

Med stabila kassaflöden från fastighetsportföljen finns en solid och trygg grund för finansiering av projektutveckling av bostäder och samhällsfastigheter – de områden av nyproduktion som Genova har specialiserat sig på. Genova är därmed aktiv i hela kedjan av fastighetsinvesteringar – från förvärv till förvaltning och projektutveckling. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden – fastighetsförvaltning, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med huvudsaklig geografisk inriktning på Storstockholm och Uppsala.

Värderingar

Följande kärnvärden utgör grunden i alla Genovas verksamhetsområden:

Kvalitet – Kvalitén på arkitektur, design, funktion och professionalism är avgörande i alla våra projekt.

Lyhördhet – Genom att vara lyhörda för kundernas och marknadens behov skapar vi bästa förutsättningarna för att göra våra kunder nöjda.

Passion – Vår genuina passion för fastigheter, design och arkitektur skapar engagemang och nyfikenhet.

Hållbarhet – Alla våra fastigheter och bostadsprojekt ska inte bara vara estetisk tilltalande - de ska även vara ekologiskt och socialt hållbara.

Organisation

Genova har på kort tid gjort avtryck i den svenska fastighetsmarknaden. De senaste tio åren har vi på ett målmedvetet sätt arbetat med vår affärsmodell och vårt erbjudande för att på ett modernt, kvalitativt och pragmatiskt sätt kunna erbjuda våra kunder en bättre bostad och våra hyresgäster en tryggare förvaltning.

Vi arbetar i en liten organisation med ett välutvecklat samarbete, där vi känner varandra väl och på ett effektivt sätt kan dra nytta av varandras kompetenser.

För att uppnå de mål vi satt, är det viktigt med en tydlig och positiv företagskultur, där alla arbetar tillsammans för att gemensamt utveckla företaget och våra projekt. En arbetsprocess som varje medarbetare har en tydlig roll i. Som en del av vårt affärsstöd är du redan från dag ett en av våra viktigaste medarbetare. Vi ställer höga krav och levererar samtidigt mycket tillbaka. Vår företagskultur bygger på flera hörnstenar, men en av det viktigaste är ett kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som löper genom hela vår organisation.

Vision, affärsidé & mål

Genova är ett modernt fastighetsbolag med starkt dedikerade medarbetare med lång erfarenhet från fastighetsförvaltning, bostadsproduktion, projektledning, finansiering, marknadsföring, juridik samt transaktioner.

01

Vision

Att vara det självklara valet inom fastighets- och bostadsutveckling för kunder som värdesätter engagemang, kvalitet, arkitektur och design.

02

Affärsidé

Genova ska förvärva, utveckla och förvalta moderna och attraktiva kommersiella fastigheter och bostäder med fokus på Storstockholm och Uppsala.

03

Mål

Genova ska på såväl kort som lång sikt sträva efter att upprätthålla stabila underliggande finanser med målet att utveckla och växa verksamheten. Fokus i respektive investering ska alltid kännetecknas av goda vinstmarginaler för att kunna generera en stark underliggande lönsamhet för koncernen över tid.